Služby po predaji

Záruku pre Európu poskytuje:

Honda Slovakia, spol. s r. o., zastúpenie firmy Honda v Slovenskej republike, ďalej len spoločnosť Honda. Záruku je možné tiež uplatniť v európskych krajinách, ktoré sú uvedené ďalej.

Vozidlo Honda, na ktoré sa vzťahuje záruka:

Záruka sa vzťahuje na vozidlo Honda uvedené v záručnom liste. Záručný list je na druhej strane servisnej knižky a musí byť vyplnený autorizovaným dílerom Honda, ktorý tu uvedie všetky podrobnosti o vozidle. Musí to byť vozidlo Honda, vyrobené alebo dovezené do Európy firmou Honda Motor Europe alebo autorizovaným distribútorom Honda, a musí byť homologované a pritom spĺňať zákonné požiadavky európskej krajiny, ktorá je uvedená v zozname krajín nižšie.

Európske krajiny zahŕňajú:

Všetky krajiny EÚ, Kanárske ostrovy, Chorvátsko, Gibraltár, Island, Nórsko a Švajčiarsko.

Záruka je poskytovaná:

Prvému majiteľovi vozidla, ale záruku je možné preniesť na ktoréhokoľvek ďalšieho majiteľa vozidla po zostávajúcu záručnú dobu.

Rozsah záruky:

Záruka poskytovaná na vozidlo Honda sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Je rozšírením zákonných nárokov, ktoré nijako neobmedzuje.

Táto záruka zahŕňa:

 • Štandardnú záruku
 • Záruku na výfukový systém
 • Záruku vzťahujúcu sa na koróziu povrchu vozidla
 • Záruku vzťahujúcu sa na koróziu skeletu vozidla
 • V závislosti na špecifikácii vozidla záruka taktiež zahŕňa IMA záruku.

 

Popis záruk Honda:

Štandardná záruka 3 roky

Spoločnosť Honda ručí za to, že vozidlo Honda, ktoré je uvedené vo Vašom záručnom liste, je bez chýb na materiáli a bez výrobných chýb po dobu 3 rokov od „dátumu začiatku záruky“ alebo najazdení 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr.

Počas tejto doby spoločnosť Honda bezplatne opraví alebo odstráni akékoľvek poruchy, zistené na Vašom vozidle, podľa záručných podmienok.

Záruka vzťahujúca sa na koróziu povrchu 3 roky

Spoločnosť Honda ručí za to, že vozidlo Honda, ktoré je uvedené vo Vašom záručnom liste, je bez korózie povrchu viditeľných lakovaných častí po dobu 3 rokov od „dátumu začiatku záruky“ bez ohľadu na počet najazdených kilometrov, ako je uvedené vo Vašom záručnom liste.

Počas tejto doby spoločnosť Honda bezplatne opraví akékoľvek poruchy, zistené na Vašom vozidle, podľa záručných podmienok

Záruka na výfukový systém 5 rokov

Spoločnosť Honda ručí za to, že na Vašom vozidle Honda, ktoré je uvedené vo Vašom záručnom liste, nedôjde k prehrdzaveniu špecifikovaných súčastí* výfukového systému po dobu 5 rokov od „dátumu začiatku záruky“ bez ohľadu na počet najazdených kilometrov, ako je uvedené vo Vašom záručnom liste.

Počas tejto doby spoločnosť Honda bezplatne opraví akékoľvek poruchy, zistené na Vašom vozidle, podľa záručných podmienok.

  * Špecifikované súčasti sú
 • Zberné potrubie
 • Potrubie
 • Tlmiče výfuku
 • Katalyzátor
 
Záruka vzťahujúca sa na prehrdzavenie vozidla 12 rokov

Spoločnosť Honda ručí za to, že na vozidle Honda, ktoré je uvedené vo Vašom záručnom liste, nedôjde k prehrdzaveniu špecifikovaných súčastí* karosérie a skeletu vozidla smerom zvnútra von po dobu 12 rokov od „dátumu začiatku záruky“ bez ohľadu na počet najazdených kilometrov, ako je uvedené vo Vašom záručnom liste.

Počas tejto doby spoločnosť Honda bezplatne opraví akékoľvek poruchy, zistené na Vašom vozidle, podľa záručných podmienok.

  * Špecifikované súčasti sú
 • Blatníky
 • Kapota
 • Veko batožinového priestoru
 • Dvere
 • Podlaha
 • Motorová priečka
 • Podbehy
 • Strecha
 • Stĺpiky
 • Predné a zadné pozdĺžne nosníky
 • Prahy
Záruka vzťahujúca sa na koróziu podvozka 10 rokov

Spoločnosť Honda ručí za to, že na vozidle Honda, ktoré je uvedené vo Vašom záručnom liste, nedôjde k poruche funkcie vplyvom prehrdzavenia v dôsledku korózie špecifikovaných súčastí* podvozka po dobu 10 rokov od „dátumu začiatku záruky“ bez ohľadu na počet najazdených kilometrov, ak je uvedené vo Vašom záručnom liste.

Počas tejto doby spoločnosť Honda bezplatne opraví akékoľvek poruchy, zistené na Vašom vozidle podľa záručných podmienok.

  * Špecifikované súčasti sú
 • Ramená zavesenia kolies
 • Nosníky zavesenia kolies
 • Hnacie hriadele
 • Brzdové potrubie
 • Palivové potrubie
 • Palivová nádrž
 • Pružiny
Záruka vzťahujúca sa na koróziu skeletu vozidla 6 rokov

Spoločnosť Honda ručí za to, že na vozidle Honda, ktoré je uvedené vo Vašom záručnom liste, nedôjde k prehrdzaveniu karosérie a skeletu vozidla smerom zvnútra von po dobu 6 rokov od „dátumu začiatku záruky“ bez ohľadu na počet najazdených kilometrov, ako je uvedené vo Vašom záručnom liste.

Počas tejto doby spoločnosť Honda bezplatne opraví akékoľvek poruchy, zistené na Vašom vozidle podľa záručných podmienok.

IMA záruka 5 rokov

Spoločnosť Honda ručí za to, že vozidlo Honda, ktoré je uvedené vo Vašom záručnom liste, je bez chýb na materiáli a bez výrobných chýb špecifikovaných súčastí* systému IMA po dobu 5 rokov alebo 100 000 km podľa toho, čo nastane skôr. Záruka na systém IMA (Integrated Motor Assist) dopĺňa štandardnú záruku.

Počas tejto doby spoločnosť Honda bezplatne opraví akékoľvek poruchy, zistené na Vašom vozidle podľa záručných podmienok.

 

* Špecifikované súčasti sú

 • Stator motora
 • Rotor motora
 • Monitorovací modul stavu batérie
 • Modul výkonového meniča motora
 • Jednotka predradníka
 • Batériový modul
 • Elektronická riadiaca jednotka motora
 • Elektronická riadiaca jednotka batérie
 • Usmerňovač
     Záruka IMA sa vzťahuje na vozidlá s hybridným pohonom.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Pri posúdení Vašej záručnej reklamácie bude Váš autorizovaný díler Honda brať do úvahy nasledujúce faktory:

 • Na vozidle bola vykonaná pravidelná údržba v súlade so štandardami a špecifikáciami Honda a práce boli vykonané autorizovaným dílerom Honda.
 • Vozidlo musí byť skontrolované autorizovaným dílerom Honda každých 12 mesiacov, aby bola zachovaná platnosť záruky vzťahujúca sa na prehrdzavenie vozidla. Majiteľ vozidla je zodpovedný za vykonávanie opráv, ktoré sú nutné pre zachovanie platnosti záruk.
 • Poruchy, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo vďaka nedostatočne kvalifikovane vykonanej oprave alebo údržbe, vykonané nezávislou opravovňou.
 • Starostlivosť, vykonávaná majiteľom v rámci pravidelných kontrol vozidla.
 • Akékoľvek nepovolené úpravy a zmeny na vozidle.
 • Poruchy, ktoré vznikli z dôvodu použitia súčastí, ktoré nespĺňajú štandardy a špecifikácie originálnych súčastí, príslušenstva a mazív Honda.
 • Poruchy, ktoré vznikli z dôvodu zanedbania, hrubého zaobchádzania alebo používania v rozpore s pravidlami vedenými v príručke pre užívateľa alebo prekročením limitov a špecifikácií spoločnosti Honda (maximálne zaťaženie, prepravná kapacita osôb atď.).
 • Poruchy, ktoré vznikli použitím brúsnych alebo agresívnych čistiacich prostriedkov na vozidle.
 • Poruchy, ktoré vznikli z dôvodu preťažovania, zanedbania, hrubého zaobchádzania alebo pri riadení nekvalifikovanou alebo neskúsenou osobou, prípadne bolo vozidlo použité pre súťažné účely, ako sú cestné závody alebo rallye.
 • Poruchy, ktoré vznikli prírodnými pohromami, požiarom, vykradnutím alebo druhotnými poškodeniami spôsobenými niektorou z týchto udalostí.
 • Sekundárne poruchy, ktoré vznikli pôsobením prostredia, ktoré je neovplyvniteľné spoločnosťou Honda (napr. priemyslový, domový alebo atmosférický odpad, chemikálie, trus vtákov, morská voda, soľ alebo iné korozívne prvky).
 • Poruchy, ktoré vznikli ako dôsledok starnutia (prirodzená strata lesku lakovaných súčastí, chrómovaných súčastí, odlupovanie a iné vady).
 • Korózia, ktorá je dôsledkom úplného alebo čiastočného potopenia vozidla do vody.
 • Korózia povrchu, ktorá je dôsledkom mechanického poškodenia spôsobeného úderom odlietavajúcich úlomkov kameňov alebo odretím, ktoré je neovplyvniteľné spoločnosťou Honda.
 • Oprava alebo kompletácia vozidla potom, čo vozidlo (alebo niektorá jeho časť) bolo označené poisťovňou ako neopraviteľné alebo na odpis.

2. Záruka sa nevzťahuje na normálny servis, ani na servisné položky, ako sú olej, zapaľovacie sviečky, filtre atď. Podobne aj na položky, ktoré sa bežne opotrebovávajú používaním vozidla pre stanovený účel (ako sú lamely spojky, trecie plochy bŕzd, lišty stieračov, pneumatiky, žiarovky, poistky atď.) sa záruka nevzťahuje, ak nemajú výrobnú chybu. Akékoľvek vozidlo s počítadlom najazdených kilometrov, ktoré bolo pozmenené, tak že nie je možné určiť skutočný počet najazdených kilometrov.

3. Iné vedľajšie výdaje súvisiace s reklamáciou, ktoré nie sú špecifikované v asistenčnom programe spoločnosti Honda, nebudú hradené.
Napríklad:

 • Výdaje za odťah, komunikáciu, ubytovanie, stravu a iné položky vzniknuté v súvislosti s poruchou.
 • Výdaje spojené so zranením alebo poškodením majetku v dôsledku nehody.
 • Kompenzácia za stratený čas, ušlý zisk alebo prenájom náhradného prostriedku po dobu opravy.

4. Spoločnosť Honda si vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe a rozsahu opravy.

5. Všetky súčasti, demontované počas záručnej opravy sa stávajú majetkom spoločnosti Honda.

6. Všetky súčasti vymenené počas záruky sú kryté zostávajúcou dobou záruky.

7. Záruka sa nevzťahuje na popraskané, vylúpnuté alebo poškriabané sklo okna, ak taká chyba nie je spôsobená chybou materiálu alebo výrobnou chybou.

Povinnosti majiteľa vozidla sú nasledujúce:

Zaistiť, aby vozidlo bolo udržiavané a kontrolované v súlade s pokynmi obsiahnutými v príručke užívateľa. Je Vašou zodpovednosťou uchovávať všetky záznamy, ktoré sú potrebné pre preukázanie, že také kontroly a údržby boli vykonané, a na požiadanie umožniť ich kontrolu autorizovaným dílerom Honda. Ihneď oznámiť autorizovanému dílerovi Honda akúkoľvek poruchu na vozidle, ktorá môže mať za následok záručnú reklamáciu. Pri každej návšteve autorizovaného dílera Honda predložte záručný list (obsiahnutý v servisnej knižke).

Povinnosťou autorizovaného dealera vozidiel Honda je:

Vyplniť záručný list v servisnej knižke, zaregistrovať vozidlo pre záruku a informovať zákazníka o záruke Honda pre Európu. Vysvetliť majiteľovi jeho zodpovednosť s ohľadom na údržbu a pravidelný servis vozidla. Zaistiť, aby akákoľvek oprava alebo údržba vozidla, či v záručnej alebo pozáručnej dobe, bola vykonaná podľa štandardov špecifikovaných spoločnosťou Honda. Vykonať zadarmo opravy chýb vozidla, na ktoré sa vzťahuje záruka.

CESTOVANIE DO ZAHRANIČIA

Vaša záruka bude uznaná vo väčšine západoeurópskych krajín, ako je uvedené v záručných podmienkach. Dodržujte ale nasledujúce odporúčania:

 • Pred cestou zaistite dôkladnú prehliadku vozidla v servise u autorizovaného dílera Honda.
 • Venujte zvýšenú pozornosť periodickým kontrolám, pretože môžete najazdiť väčší počet kilometrov vysokou rýchlosťou pri väčšom zaťažení než obvykle.
 • Odporúčame uzatvoriť adekvátne cestovné poistenie, ktoré sa vzťahuje na nepredvídané okolnosti. Poraďte sa s poisťovňou alebo motoristickou organizáciou.
 • V niektorých európskych krajinách sú v platnosti zákonné nariadenia, ktoré vyžadujú používanie určitého „cestovného príslušenstva“. Pred zahájením cesty sa poraďte s autorizovaným dílerom Honda. Spoločnosť Honda poskytuje mnoho príslušenstva, ktoré je k dispozícii u autorizovaného dílera Honda.
 • Je dôležité, aby ste so sebou vzali servisnú knižku. Slúži ako doklad, že na vozidlo sa vzťahuje záruka a bol vykonávaný servis.
 • Odporúčame, aby ste v dobe cestovania v zahraničí vykonávali len záručné opravy, ktoré sú núdzového charakteru alebo ktoré sa týkajú bezpečnosti vozidla. Ostatné opravy zadajte po návrate miestnemu autorizovanému dílerovi Honda.
 • Ďalšie informácie a adresy európskej siete autorizovaných dílerov Honda nájdete v zozname adries dílerov vozidiel, ktorý obdržíte u Vášho dílera Honda, ak ste ho neobdržali spolu s vozidlom. Zoznam obsahuje tiež európske zastúpenia spoločnosti Honda.

ZÁRUKA NA ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO HONDA

Na originálne príslušenstvo Honda, vyrobené pre použitie na vozidlách Honda v Európe a uvedené v registračnom liste príslušenstva, poskytuje Honda Slovakia, spol. s r. o. záruku vzťahujúcu sa na chyby materiálu a výrobné vady v nasledujúcich dĺžkach:

Všetko príslušenstvo
 • Na všetko príslušenstvo vrátane klimatizácie a audiovýbavy inštalované do nového vozidla Honda pred jeho predajom poskytuje Honda záruku po dobu 3 rokov alebo do 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr, od „dátumu začiatku záruky“ uvedeného v záručnom liste v servisnej knižke podľa záručných podmienok
 • Príslušenstvo, vrátane klimatizácie a audiovýbavy, inštalované po predaji nového vozidla autorizovaným dílerom Honda poskytuje Honda záruku po dobu 1 roka alebo na zostávajúcu časť štandardnej záručnej doby, podľa toho, čo je dlhšie, od dátumu predaja a podľa záručných podmienok
Ako si zaistiť záručný servis

Navštívte autorizovaného dílera Honda a vezmite so sebou príslušenstvo alebo vozidlo, v ktorom je inštalované, spolu s Vašou záručnou knižkou, v ktorej je registrácia originálneho príslušenstva Honda. Ktorúkoľvek použiteľnú súčasť, na ktorej sa zistí počas týchto záručných dôb porucha, musí autorizovaný díler Honda opraviť alebo nahradiť, a to zdarma, za predpokladu, že boli dodržané podmienky, pri ktorých je táto záruka poskytovaná.